fredag 27 juni 2008

Specialförbanden under (egen) lupp

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström, redovisade i dag sin utredning om ledarskapet, kulturen och sekretessen inom specialförbanden SSG (Särskilda skyddsgruppen) och SIG (Särskilda inhämtningsgruppen). Dessa förband är redan i dag ställda under samma ledning (operativ ledning och verksamhetsledning) och enligt tidigare inriktning skall de också uppgå i ett gemensamt förband. Lindström förordar nu att det arbetet snabbas upp.

Lindström skriver att det mellan SSG och SIG har funnits starka spänningar, rivalitet utifrån olika ekonomiska förutsättningar eller inriktningar vilka olika förmågor olika förband skall upprätthålla eller utveckla för framtiden. Lindström har undersökt flera frågor som tagits upp i media under våren. Han menar bl.a. att det inte finns belägg för påståenden att soldater skulle ha utnyttjat prostituerade under uppdrag i Afrika och han har "inte kunnat finna stöd för" att det skulle finnas rasistiska tendenser inom förbanden.
Vidare föreslås att Konteramiral Jörgen Ericsson återtar befälet som chef för specialförbanden och att Överste Hans Alm återtar befälet som chef för specialförbandsledningen. I utredningen har inte framkommit något som föranleder utredaren att rikta någon kritik mot dessa personer (som båda haft andra arbetsuppgifter medan specialförbandsutredningarna gjorts).
Utredningen är öppen och för den som är intresserad rymmer den en hel del information om specialförbanden som inte har varit allmänt känd.

I och med denna öppenhet kan man nu diskutera saker som inte har varit kända hos en bredare allmänhet, t.ex. att det ännu inte finns några kvinnor som är fast anställda som operatörer (men att ett särskilt program utvecklas för möjliggöra detta i närtid).

Rent allmänt framstår dock utredningen närmast som en reklambroschyr för specialförbanden - vilket förmodligen är en av orsakerna till att den är öppen.

– Utredningen slår fast att Sveriges specialförband fungerar väl och det är viktigt att trovärdigheten nu har återupprättats, säger ÖB Håkan Syrén i en kommentar till utredningen.

Trovärdigheten kan dock aldrig fullt ut upprättas enbart av en internt genomförd utredning. Det sker genom handling och avsaknad av skandaler och misstag.

Inslag i Ekot här. SvD-artikel här. Expressen här.

torsdag 26 juni 2008

Officersförbundet på DN-debatt

Dagens DN-debattartikel är skriven av Officersförbundets ordförande Lars Fresker (bilden) och handlar om behovet av stöd till de som gör utlandstjänst och deras familjer.

Jag fick ett mail från en klok person som kommenterar artikeln och jag kan bara instämma:

"Ännu ett försök att skjuta sank på inriktningen mot internationalisering - men däremot ett som förtjänar uppmärksamhet och seriöst bemötande. Klart vi ska vara internationellt operativa. Lika klart att vi, efter mer än 15 års "processande", äntligen måste få till "både" ett anhörigsstödsprogram, klara anställnignsvillkor som försäkringar mm och avtal som är klara innan man ska genomföra missionsutbildning. Det är helt otroligt vilken tid det ska ta att gå från ord till handling."

Freskers artikel är uppbyggd kring en undersökning som Officersförbundet har låtit Synovate göra. Man har intervjuat drygt 900 personer som någon gång under de senaste två åren haft en anhörig som gjort utlandstjänst. Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Uppdatering om styrkeregister:

Jag fick ett mail som gjorde mig väldigt fundersam:

"(...) Jag vågar påstå att det är inga rejäla omtag. Kraven för PARP styrkeregister är det samma avseende beredskap/kapacitet respektive interoperabilitet för 30 och 90-dagarsförband. När förbanden har beredskap som överstiger 90 dagar, då minskar kraven. (...)"

Jag hittar inte speciellt mycket information på nätet, jag måste gräva vidare i detta, men enligt ÖB är det skillnad mellan 30- respektive 90-dagars beredskap i alla fall i ett avseende:

"Försvarsmaktens förslag för 2009 innebär dels en fortsatt låg nivå på soldatutbildningen, dels en minskning av den stående beredskapen för en del av de förband som ingår i de internationella styrkeregistren. Konkret innebär det senare att förband som nu har 10 eller 30 dagars beredskap istället ges beredskapskravet 90 dagar. Det sänker kraven på antal permanent kontraktsanställda soldater".

Rejäla omtag (jag hade fel)

Jag skrev igår om att försvarsdepartementet hade en beslutspunkt om anmälan till internationella styrkeregister m.m. vid dagens regeringssammanträde. Det visade sig att det var större saker i görningen än vad jag kunde tro.

Dagens beslut (om att anmäla förband till FN:s, EU:s och Natos styrkeregister samt att anta 57 partnerskapsmål inom PFF för perioden 2009-2014) innebär nämligen ett rejält omtag när det gäller till vilken beredskap förbanden är anmälda.

Tidigare skulle t.ex. följande förband upprätthålla 30 dagars beredskap:

Specialförband,
mekaniserad bataljon,
mekaniserat kompani,
ingenjörkompani,
militärpolisförband,
NBC-insatsstyrka,
artillerilokaliseringsradargrupp,
jägarpluton,
korvettdivision om 2 korvetter och stödfartyg,
minröjningsdivision om 2 minröjningsfartyg och stödfartyg,
en ubåt med stödenhet,
amfibiebataljon (del av),
stridsflygdivision JAS 39,
transportflygförband Tp 84,
signalspaningsflygplan S102B,
ledningsflyggrupp ASC 890,
ledningsresurs (stabsofficerare med bl.a. kompetens för civilmilitär samverkan),
och militära observatörer.

Nu skall enbart följande förband anmälas med 30 dagars beredskap samt till EU med hög beredskap:

Specialförband och mekaniserat kompani.

Följande förband ska nu anmälas till UNSAS respektive PARP styrkeregister med 90 dagars beredskap samt till EU med medel beredskap:

mekaniserad bataljon,
ingenjörkompani,
militärpolisförband,
CBRN-insatsstyrka,
artillerilokaliseringsradargrupp,
jägarpluton,
korvettdivision om 2 korvetter och stödfartyg,
minröjningsdivision om 2 minröjningsfartyg och stödfartyg,
en ubåt med stödenhet,
amfibiebataljon (del av),
stridsflygdivision JAS 39,
transportflygförband Tp 84,
signalspaningsflygplan S102B,
ledningsflyggrupp ASC 890,
stridsvagnskompani med transportpluton,
lätt mekaniserad bataljon,
luftvärnspluton,
flygunderstödsledning (TACP),
och - flygbasförband (APOD).

Förut var det enbart följande förband som var anmälda för 90-dagars beredskap:
stridsvagnskompani med transportpluton,
lätt mekaniserad bataljon,
luftvärnspluton,
flygunderstödsledning,
och flygbasförband.

Följande förband ska anmälas till UNSAS respektive PARP styrkeregister med 360 dagars beredskap samt till EU med låg beredskap:

operativt ledningsförband (F)HQ (det är samma som förut).

Följande förband ska dessutom anmälas som rotationsförband till EU i beredskap låg:

minröjningsdivision om 2 minröjningsfartyg och stödfartyg,
amfibiebataljon (del av),
och lätt mekaniserad bataljon.

Sammantaget innebär alltså dagens beslut att vi går från merparten av de anmälda förbanden i 30-dagars beredskap till att den absoluta merparten av förbanden skall ligga i 90-dagars beredskap.

Det mest sensationella är att man stryker anmälningen av stridsflygdivision JAS 39 i 30-dagarsberedskap och istället lägger den i 90-dagars beredskap!

Där ser man, undrens tid är inte förbi. Det trodde jag aldrig.

Fel besked är också ett besked

SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen) har nu kommenterat skrivningarna om materielförsörjningsprocessen och försvarsindustri i Försvarsberedningens nya rapport.

Peter Lundberg, Vd för SOFF, uttrycker besvikelse över att "Försvarsberedningen missar industrins betydelse för säkerhetspolitiken". Lundberg skriver att det inom försvars- och säkerhetsföretagen fanns vissa förväntningar på att rapporten skulle ge svar på hur politikerna ser på säkerhets- och försvarsindustrins roll och betydelse för den svenska försvarspolitiken, men att man tyvärr inte har sett så mycket av detta.

Dock är det så, att det nog snarare är fel saker beredningen skriver, än att det inte finns någon information. Lundberg skriver nämligen själv vad hans anser vore riktiga svar på hur politikerna ser på försvarsindustrins roll:

"I Försvarsberedningens rapport finns inte mycket om betydelsen av en kompetent och konkurrenskraftig teknologisk och industriell bas som stöd för utveckling av det framtida försvaret. Utan en aktiv svensk försvarspolitik som också inkluderar den försvarsindustriella dimensionen kommer de svenska företagen inte att upplevas som attraktiva samarbetspartners. Det kommer också att bli svårare att möta konkurrens från länder där staten och industrin är bättre koordinerade. När man i EU diskuterar utvecklingen av säkerhet och försvar nämns alltid industrin som en viktig förutsättning för Europas gemensamma förmågeutveckling. Det framstår då som märkligt att dessa frågor behandlas så marginellt när den svenska försvarspolitiken skall beskrivas".

Jag tror det vore klokt av SOFF och industrin att bemöta de besked som ges, snarare än att önska att skrivningar såg annorlunda ut och inta attityden att inga besked ges eftersom man inte framhåller det som industrin tycker är rätt/bra/viktigt. I ett sådant samtal når man ju aldrig varandra, man blir inte ens överens om vad man inte är överens om.

Till sist vill jag påminna om vissa förhållanden när det gäller den svenska försvarsbudgeten:

Materiel-, logistikförsörjning samt F&T omfattar cirka 74 procent av den totala försvarsbudgeten, det vill säga 29,4 miljarder kronor. Enligt beräkningar från EDA är Sverige det medlemsland som satsar den största andelen av försvarsbudgeten på anskaffning
och utveckling. Sverige satsar cirka 33 procent av försvarsbudgeten medan genomsnittet av medlemsländernas satsningar är cirka 19 procent.

Försvarsberedningen skriver bland annat att det "finns således en stor rationaliserings- och förändringspotential i materiel- och logistikförsörjningen". Jag tror inte att det är en överdrift.

onsdag 25 juni 2008

Var är Sten Tolgfors?

Det finns förmodligen grupper på Facebook för varenda intresse eller böjelse som går att uppbringa på denna jord. Jag har tidigare skrivit om en sådan grupp (som det till skillnad från många andra känns helt relevant att vara med i).

Nu noterar jag, i efterdyningarna av FRA-debatten, att det har bildats en grupp som heter "Var är Sten Tolgfors? Ett experiment i övervakarövervakning". Gruppen har i skrivande stund 659 medlemmar och presenterar sig på följande sätt:

"Om herr Tolgfors vill övervaka oss, ska väl inte vi vara sämre. Här kan du rapportera in aktuella smygobservationer av vår försvarsminister. Vad hade han för färg på slipsen när han gick till jobbet och du råkade möta honom på Drottninggatan? Vad åt han till lunch? Med vem? Tog han sallad? Råkade ditt tjuvlyssnande öra snappa upp något av konversationen? Hade han mjäll på kavajkragen? Alla är välkomna att rapportera in allt de sett, hört och luktat av vår försvarsminister. Sant eller falskt, hårdkokt empiri eller löst skvaller - allt är tillåtet eftersom onödig överskottsinformation så småningom sorteras bort genom ett mycket komplicerat (men lika hemligt) filtreringssystem konstruerat av mig själv. Folkets Radioanstalt – många halvidioter är smartare än en superdator!"

Inriktningen på inläggen får nog klassas som ironiska och/eller humoristiska. Någon vid namn Olle Burvall har t.ex. postat följande kommentar:

"Namnet Tolgfors kan tänkas komma från bygden Tolg, en socken i Småland med drygt 500 invånare. Det är möjligt att Sten Tolgfors har släktforskat och som i ett led i släktforskningen besökt Tolg. I Tolg finns en skytteförening, som med stor sannolikhet har tillgång till diverse skjutvapen. Med tanke på att bygden endast har 500 invånare är det stor risk att säkerheten är bristfällig och det finns därför en viss risk att Tolgfors har tillskansat sig diverse dödliga vapen, som möjligtvis skulle kunna användas till att kapa ett flygplan eller användas vid ett gisslantagande i Rosenbad. Helt klart en säkerhetsrisk värt att undersökas närmare."

Försvarsministerns är i sällskap av ytterligare tre grupper som har FRA-beslutet som gemensam nämnare. De är dock av det mer allvarliga slaget.

Anmälan till internationella styrkeregister

Inför morgondagens regeringssammanträde har försvarsdepartementet en punkt på dagordningen som heter "Anmälan till EU:s, FN:s och Nato/PFF:s styrkeregister samt antagande av partnerskapsmål inom ramen för Partnerskap för fred".

Informationen om vad som döljer sig bakom de regeringsärenden som behandlas är ju något bristfällig, lindrigt sagt, eftersom man får nöja sig med just enbart rubriken på ärendet. Vi får se tiden an och hoppas att dimman skingrar sig efter det att beslutet är fattat. Frågan om anmälningarna till olika styrkeregister har ju varit uppe för debatt i samband med försvarets ekonomi, inte minst under senare tid. Jag har själv hävdat behovet av att titta på Sveriges registeranmälningar: Vilka förband med hög beredskap har under lång tid varit anmälda utan att någon gång varit efterfrågade (sådana finns) och vad har denna beredskap kostat?

Nåväl, inför morgondagens beslut skulle man möjligen kunna spekulera om att det är någon förändring pågång, kanske utifrån Försvarsmaktens förslag från den 29 februari då man lämnade sitt budgetunderlag till regeringen. I budgetunderlaget föreslog ju Försvarsmakten en rad åtgärder under budgetåret, bland annat en ny princip för beredskapssättning av insatsförband. Förändringen innebär en lägre beredskap för flertalet förband anmälda till internationella styrkeregister – från 10 och 30 dagar till 90 dagar – men samtidigt att ett större antal förband anmäls till styrkeregister.

Regeringen beslöt så sent som den 13 september 2007 att anmäla följande förband till UNSAS respektive PARP styrkeregister med 30 dagars beredskap:

"specialförband,
mekaniserad bataljon,
mekaniserat kompani,
ingenjörkompani,
militärpolisförband,
NBC-insatsstyrka,
artillerilokaliseringsradargrupp,
jägarpluton,
korvettdivision om 2 korvetter och stödfartyg,
minröjningsdivision om 2 minröjningsfartyg och stödfartyg,
en ubåt med stödenhet,
amfibiebataljon (del av) från 2007-07-01 (ny anmälan),
stridsflygdivision JAS 39,
transportflygförband Tp 84,
signalspaningsflygplan S102B,
ledningsflyggrupp ASC 890 från 2010-01-01 (ny anmälan),
ledningsresurs (stabsofficerare med bl.a. kompetens för civilmilitär samverkan),
och militära observatörer.

Följande förband ska anmälas till UNSAS respektive PARP styrkeregister med 90 dagars beredskap:
stridsvagnskompani med transportpluton,
lätt mekaniserad bataljon,
luftvärnspluton från 2008-01-01,
flygunderstödsledning från 2010-01-01 (ny anmälan),
och flygbasförband.

Följande förband ska anmälas till UNSAS respektive PARP styrkeregister med 360 dagars beredskap:
operativt ledningsförband (F)HQ (ny anmälan)."

I budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 6 "Försvar samt beredskap mot sårbarhet" angavs att regeringen har beslutat att följande förband ska anmälas till EU:s militära styrkeregister och till FN (UNSAS) och Nato (PARP) med 30 dagars beredskap:

"• ett specialförband,
• en mekaniserad bataljon,
• ett mekaniserat kompani,
• ett ingenjörkompani,
• ett militärpolisförband,
• en CBRN-insatsstyrka,
• en artillerilokaliseringsradargrupp,
• en jägarpluton,
• en korvettdivision om två korvetter och stödfartyg,
• en minröjningsdivision om två minröjningsfartyg och ett stödfartyg,
• en ubåt med stödenhet,
• en amfibiebataljon (del av) från 2007-07-01 (ny anmälan)
• en stridsflygdivision JAS 39,
• ett transportflygförband Tp 84,
• ett signalspaningsflygplan S102B och
• en ledningsflyggrupp ASC 890 från 2010-01-01 (ny anmälan).

Följande förband är anmälda med 90 dagars beredskap:
• ett stridsvagnskompani med transportpluton,
• en lätt mekaniserad bataljon,
• en luftvärnspluton från 2008-01-01,
• en flygunderstödsledning (TACP) från 2010-01-01och
• ett flygbasförband (APOD).

Ett Operativt ledningsförband (F)HQ är anmält med 360 dagars beredskap.

Följande förband/resurser kommer att avanmälas från EU:s militära styrkeregister, från FN (UNSAS) och Nato (PARP):
• en ledningsresurs (stabsofficerare med bl.a. kompetens för civilmilitär samverkan) med 30 dagars beredskap och
• militära observatörer med 30 dagars beredskap."

I budgetpropositionen skrev regeringen att Sveriges anmälningar till internationella styrkeregister bör beakta både de behov och den sammansättning som är mest sannolik att Sverige kan komma att bidra med samt kostnaderna för att åstadkomma och upprätthålla beredskap för detta. Samtidigt ska Försvarsmakten kunna delta i internationella insatser med en bredd av olika förbandstyper."

Ingen vidare styrning på verksamheten med andra ord. Av anmälningarna att döma kan man krasst konstatera att det där "behovskriteriet" som anges, det måste vara minst viktigt i de avvägningar som görs.

Låt mig gissa: Morgondagens beslut kommer t.ex. inte innebära någon sänkt beredskap eller indragna anmälningar för den stridsflygdivision JAS Gripen som är anmäld...

måndag 23 juni 2008

"Det är som om någon tryckt på en knapp"

Ur danska Politiken:

»Der skete så bratte klimaskift, som hvis der var blevet trykket på en knap. I løbet af to år skifter vejrsystemet til markant mildere vejr på Grønland og dermed på den nordlige halvkugle, og så begynder den meget voldsomme opvarmning af Grønland med temperaturstigninger på 10-14 grader celsius inden for 10-50 år«, fortæller professor Dorthe Dahl-Jensen ved ’Center for Iis og Kklima’ ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet.

Nya noggranna analyser av isborrkärnor från Grönland visar att klimatet kan svänga mycket snabbare än man hittills trott, på bara något år. För första gången har isborrkärnor från kilometertjock inlandsis kunnat visa på kraftiga väder och klimatomslag på bara något års sikt.

Läs en sammanfattning av studien i Science.

I Försvarsberedningens nya rapport följs den säkerhetspolitiska decemberrapporten upp, där beredningen konstaterande att klimatförändringarnas effekter är det största hotet mot människan.

I rapporten från den 13 juni skriver beredningen bl.a.:

"De globala miljöutmaningarna och klimatförändringarna hotar oss alla, varför användningen av fossila bränslen måste minska dramatiskt genom energibesparing, ökad energieffektivitet och förnybara energiformer. Energi har en koppling till säkerhet på flera sätt; genom moderna
energiberoende samhällens sårbarhet, kontrollen över energitillgångarna och dess distribution samt genom konkurrens om energitillgångar."

Försvarsindustristrategi (och Almedalen)

Försvarsdepartementet leder en interdepartemental arbetsgrupp som har uppdraget att arbeta fram en försvarsindustristrategi. Det övergripande syftet med strategin sägs vara att ta fram ett inriktningsdokument för försvarsindustriella frågor. Inriktningen ska underlätta nationella prioriteringar och vägval vid utvecklingssatsningar, inköp och exportstöd. Syftet är också att få till stånd en gemensam svensk syn vad gäller industri- och marknadsrelaterade frågor inom EU, samt att identifiera statens mål och ambitioner när det gäller den inhemska försvarsindustrin, bl. a. vilken materielförsörjning som även i fortsättningen bör finnas inom landet.

Oerhört intressant och viktigt, med andra ord.

Regeringen har låtit meddela att strategin ska redovisas senast den 31 mars 2008. Det är snart tre månader sedan. Jag kan tänka mig att både Försvarsberedningens klarspråk i den nya rapporten samt Genomförandegruppens avslutade (men hemliga) arbete har föranlett några nya möten i den interdepartementala arbetsgruppen.

Frågan är när strategin är klar? Lär inte bli före Almedalsveckan i Visby, så någon försvarsindustriskräll lär väl inte inträffa då. Det är inte utan att man undrar vad årets "almedalsgrej" blir när det gäller försvarsfrågor? I år arrangeras "Säkerhetspolitiskt sommartorg" av en rad myndigheter och organisationer i samverkan.

Bland deltagarna i samtalen (som därmed finns på plats bland journalisterna i Visby) återfinns bland många andra: Karin Enström (m) ordförande Försvarsberedningen, Sten Tolgfors, försvarsminister, Håkan Syrén, överbefälhavare, Karl Engelbrektson, chef Nordic Battlegroup, Anders Lindström, Försvarsmaktens insatschef, Lena Ag, Kvinna till Kvinna, Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet, Allan Widman (fp) Försvarsberedningen, Kerstin Grebäck, ordförande Women´s International League for Peace and Freedom, Anders Thornberg, SÄPO, Pär Dahlbom, MUST, Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan.

Bara denna närvaro gör automatiskt att det kommer att brissera i alla fall en försvarsskräll i medierna även denna Almedalsvecka (tänk bara tillbaka på Almedalen 2007).

PS. När det gäller Almedalen så vill jag också uppmärksamma ett Sida-arrangemang den 7 juli "Why do we need a European Union strategy for the Baltic Sea Region?". EU-minister Cecilia Malmström kommer att redovisa regeringens inriktning och det ser jag mycket fram emot:

"As its point of departure the seminar takes the Baltic Sea Strategy under preparation by the European Commission, after an initiative by the Swedish government. The Strategy seeks to address the challenges faced by a region characterised by, amongst others, a history of deep political divisions, economic disparities, low population density and long distances. It is to be adopted and launched in 2009 and constitutes one prioritised area of the Swedish presidency. During this seminar an introduction to the strategy is given and the pertinent question of why we need such a strategy is asked."

Pliktfrågan inte avgjord

På moderaternas sajt går man händelserna lite i förväg. I ingressen till en intervju med Försvarsberedningens ordförande, Karin Enström (med anledning av beredningens nya rapport), skriver man:

"Försvarsberedningens rapport var unik eftersom samtliga riksdagspartier ställde sig bakom flera omfattande beslut, bl.a. att avskaffa värnplikten."

Hoppla! Det gjorde inte beredningen. Pliktfrågan äger den sittande pliktutredningen, som enligt uppdraget skall lämna sin rapport efter det att regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition läggs på riksdagens bord (outgrundlig äro Försvarsdepartementets processplanering). Men pliktutredningen lär finna ett sätt att få in sina grundläggande ställningstaganden i departementets kvarn innan propositionen är klar. Allt annat vore förvånande.

Uttryck för humor?

Under rubriken "Integritet i en ny tid" (vilket ju måste vara ett uttryck för stor humor dessa dagar) informerar Folkpartiet på sin hemsida om deras "Integritetgrupp". Det kan inte vara så värst kul, eller givande, att ingå i den gruppen efter FRA-beslutet nyligen. Läs bara hur deras uppdrag beskrivs (mina kursiv.):

"Integriteten kan hotas av såväl enskilda individer som av myndigheter. Det är staten som har huvudansvaret att skydda den enskildes integritet när den hotas – oavsett om hotet kommer ifrån någon annan individ, företag, organisation eller myndighet.

Den omfattande tekniska utvecklingen har inneburit att allt mer information om enskilda människors liv registreras, analyseras och lagras och att människors integritet kränks på exempelvis Internet. (...) Samtidigt har en rad nya inskränkningar av den enskildes integritet genomförts via lagstiftning. Mot bakgrund därav bör arbetsgruppen uppmärksamma den samlade effekten av all lagstiftning ur ett integritetsperspektiv."

Man kan tydligen höra av sig till gruppen med sina synpunkter. Förlängt svarsdatum till den 1 augusti 2008....

Tragikomiskt.

söndag 22 juni 2008

Ryckvis uppdatering

Bloggen kommer att uppdateras lite ryckvis under sommaren. Två av orsakerna till detta framgår av bilderna. Den vänstra illustrerar ett midsommarfirande som avlöpte helt i enlighet med tradition (i alla fall när det gäller vädret). Den högra illustrerar gårdagens solglimt samt två storfiskare som har hela sommaren planerad.

Men det går naturligtvis inte att helt stänga av försvarspolitiken. I synnerhet inte inför en så spännande försvarspolitisk höst. Återkommer om det inom kort.